About us

SUNCEMENT

Our story
บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด

บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จหรือปูนมอร์ตาร์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการผลิตปูนมอร์ตาร์โดยเฉพาะ

สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างครบถ้วน อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือกระเบื้องโอฬาร เช่น กระเบื้องโอฬาร โอฬารไม้ฝา กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย  ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008

ปูนตราพระอาทิตย์ หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์

ภายใต้แบรนด์ ปูนตราพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์ ซึ่งจำแนกได้หลากหลายประเภทกว่า 20 ชนิด อาทิ ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนฉาบผิวคอนกรีต ปูนฉาบผิวบาง ปูนก่อทั่วไป ปูนก่ออิฐมวลเบา ปูนกาว อีกทั้งสินค้าอื่น ๆ รองรับความต้อง การของลูกค้า ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค

suncement- PRODUCTS