About us

CONCRETE MIXER

Our story
บริษัท วงษ์พิทักษ์
คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด

บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2546 ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งมีมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.213 – 2552)  รองรับการใช้งานคอนกรีตกว่า 10 ประเภท ได้แก่ คอนกรีตทั่วไป คอนกรีตยิงปั้ม  คอนกรีตเข็มเจาะ คอนกรีตแรงอัดสูง คอนกรีตกันซึม คอนกรีตแข็งตัวเร็ว คอนกรีตสำหรับห้องเย็น คอนกรีตต้านทานซัลเฟต คอนกรีตไหลเข้า
แบบง่าย คอนกรีตความร้อนต่ำ เป็นต้น

CONCRETE
MIXER

เพื่อตอบสนองการขยายตัวอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศและการให้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วน รองรับความต้องการของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ งานก่อสร้างถนนต่างระดับสี่แยกบางแพ จังหวัดราชบุรี บ่อไบโอแก๊สของกรมส่งเสริมพลังงาน ทดแทน โรงงานกระเบื้องโอฬาร กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี เป็นต้น

W-MIX PRODUCTS

W-mix

Concrete
Mixer
Products